Hướng dẫn cách cài đặt MySQL trên Debian 10

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở nổi bật được sử dụng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu cho nhiều loại ứng dụng phổ biến. MySQL một thành phần không thể thiếu trong ngăn xếp LAMP - Nó là M. LAMP là một tập hợp phần mềm mã nguồn mở thường được sử dụng bao gồm Linux, máy chủ web Apache và ngôn ngữ lập trình PHP.

Hướng dẫn cách cài đặt MySQL trên Debian 10


Trên hệ thống Debian 10, MariaDB là một nhánh của dự án MySQL trong cộng đồng, nó được đóng gói dưới dạng biến thể MySQL mặc định. Mặc dù MariaDB hoạt động tốt trong hầu hết các trường hợp, nhưng nếu chúng ta cần các tính năng chỉ có trong MySQL của Oracle, thì có thể cài đặt và sử dụng các gói từ kho lưu trữ từ các nhà phát triển của MySQL.

Để cài đặt phiên bản MySQL mới nhất, chúng tôi sẽ thêm kho lưu trữ sau và cài đặt phần mềm MySQL, cài đặt bảo mật và cuối cùng chúng tôi sẽ kiểm tra xem MySQL có đang chạy và phản hồi các lệnh chính xác hay không.

Điều kiện cần thiết

Trước khi bắt đầu hướng dẫn này, bạn sẽ cần:

Sau khi chúng ta đã chuẩn bị đủ những yêu cầu trên, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với từng bước cụ thể như sau:

Bước 1 - Thêm vào kho lưu trữ phần mềm MySQL
Các nhà phát triển MySQL cung cấp một gói .deb xử lý việc cấu hình và cài đặt kho phần mềm MySQL chính thức. Sau khi các kho lưu trữ được thiết lập, chúng ta sẽ có thể sử dụng lệnh chuẩn apt của Debian để tiến hành cài đặt phần mềm MySQL.

Trước khi thực hiện việc này, chúng ta cần cài đặt gói bổ sung cho điều kiện cần thiết để cài đặt MySQL là gói GnuPG, gói này là một dạng triển khai mã nguồn mở theo tiêu chuẩn OpenPGP .
Bây giờ, chúng ta cập nhật lại kho lưu trữ trên hệ thống máy chủ cục bộ để cập nhập những những thay đổi mới nhất (nếu có):
sudo apt update
Sau đó, cài đặt gói gnupg
sudo apt install gnupg
Sau khi xác nhận cài đặt, apt sẽ cài đặt gói gnupg và những gói phụ thuộc của nó.
Tiếp theo, chúng ta sẽ tải xuống gói .deb của MySQL với lệnh wget và tiến hành cài đặt nó bằng lệnh dpkg .

Để có được MySQL, chúng ta truy cập vào trang cung cấp nó của nhà phát hành MySQL trên trình duyệt web và tải nó về một cách dễ dàng với liên kết tải xuống có sẵn. Trên trang này họ sẽ nhắc bạn đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản Oracle. Chúng ta có thể bỏ qua điều này và tìm liên kết có nội dung  cần đầu tải xuống. Bấm chuột phải vào liên kết và chọn Sao chép Địa chỉ Liên kết (tùy chọn này có thể được viết khác nhau, tùy thuộc vào trình duyệt của bạn).
Bây giờ chúng ta sẽ tải xuống tệp dữ liệu về máy chủ của chúng ta và đồng thời di chuyển nó đến một thư mục dễ nhớ để có thể dễ dàng thao tác sau này. Ở hướng dẫn của bài viết này, chúng tôi sử dụng lệnh wget để tải nó, tuy nhiên bạn có thể sử dụng nhiều phương pháp khác để thay thế cách làm này của chúng tôi:
cd /tmp
wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.13-1_all.deb

Tệp dữ liệu  đã được tải xuống trong thư mục tmp như ví dụ của chúng tôi. Cần thiết, chúng ta sẽ thực hiện lệnh ls để liệt kê các tệp và kiểm tra:
ls 
Bạn sẽ thấy tên tệp được liệt kê:

Output mysql-apt-config_0.8.13-1_all.deb . . .

Tiếp theo, chúng ta bắt đầu cài đặt:
 
sudo dpkg -i mysql-apt-config*
Lệnh dpkg được sử dụng để cài đặt, gỡ bỏ và kiểm tra các gói phần mềm dưới định dạng .deb. Thêm vào -i để chỉ ra rằng chúng ta muốn cài đặt từ tập tin cụ thể.

Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ thấy thông tin cấu hình, tại đây bạn có thể chỉ định phiên bản MySQL nào bạn muốn sử dụng, cùng với một tùy chọn để cài đặt kho lưu trữ cho các công cụ khác liên quan đến MySQL. Giá trị mặc định sẽ thêm thông tin kho lưu trữ cho phiên bản ổn định mới nhất của MySQL.
Bây giờ chúng ta làm mới lại bộ nhớ cache của thư viện apt  và gói các gói cài đặt của bạn sẽ được cung cấp những nội dung mới:
sudo apt update
Bây giờ chúng ta đã thêm các kho lưu trữ cho MySQL, chúng ta đã sẵn sàng cài đặt phần mềm máy chủ MySQL. Nếu bạn cần cập nhật cấu hình của các kho này, chỉ cần chạy lệnh  sudo dpkg-reconfigure mysql-apt-config, và chọn các tùy chọn mới, cuối cùng thực hiện cập nhập kho lưu trữ của máy chủ để làm mới bộ tất cả những cập nhập của chúng ta.
sudo apt-get update

Bước 2 - Cài đặt MySQL

Sau khi chúng ta thêm kho lưu trữ và bộ nhớ đệm gói cài đặt như đã trình bày chi tiết ở trên, bây giờ chúng ta có thể sử dụng thư viện apt để cài đặt gói máy chủ MySQL:
sudo apt install mysql-server
Thư viện cài đặt apt sẽ tự động kiểm tra tất cả các gói có sẵn và các gói phụ thuộc của gói phần mềm mysql-server  cho đến khi xác định rằng tất cả đều sẵn sàng để cài đặt MySQL với phiên bản mới nhất, nó sẽ tính toán các gói phụ thuộc và yêu cầu chúng ta xác nhận việc cài đặt. Bây giờ, chúng ta chọn Y và bấm ENTER. Một thời gian ngắn, phần mềm MySQL đã được cài đặt trên máy chủ của bạn.

Khi quá trình hoàn tất, nó sẽ yêu cầu đặt mật khẩu gốc để cấu hình cài đặt trước khi nó hoàn thành mọi thứ. Chọn và xác nhận một mật khẩu an toàn cho bạn để tiếp tục. Tiếp theo, một lời nhắc sẽ xuất hiện yêu cầu chúng ta chọn một plugin xác thực mặc định. Đọc những tài liệu trên màn hình của bạn để hiểu rõ hơn, ở đây chúng tôi không đều cập nhiều đến nó, khi bạn đã hiểu và có thể đưa ra các lựa chọn. Nếu bạn không chắc chắn, chọn Sử dụng Mã hóa Mật khẩu Mạnh nó sẽ giúp bạn an toàn hơn trên máy chủ của mình

MySQL đã được cài đặt và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra trạng thái của nó  bằng cách sử dụng systemctl 
sudo systemctl status mysql
Thông tin trên màn hình máy chủ của chúng ta xuất hiện nội dung như sau:
● mysql.service - MySQL Community Server  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)  Active: active (running) since Thu 2019-07-25 17:20:12 UTC; 3s ago   Docs: man:mysqld(8)      http://dev.mysql.com/doc/refman/en/using-systemd.html Process: 2673 ExecStartPre=/usr/share/mysql-8.0/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 2709 (mysqld)  Status: "Server is operational"  Tasks: 39 (limit: 4915)  Memory: 378.4M  CGroup: /system.slice/mysql.service      └─2709 /usr/sbin/mysqldJul 25 17:20:10 sammy systemd[1]: Starting MySQL Community Server...Jul 25 17:20:12 sammy systemd[1]: Started MySQL Community Server.
Như vậy, MySQL được cài đặt và chạy mọi thứ đã sẵn sàn phục vụ cho nhu cầu của chúng ta..Bây giờ chúng ta sẽ thêm một vài việc để giúp nó an toàn hơn một chút.

Bước 3 - Bảo mật MySQL

MySQL đi kèm với một lệnh mà chúng ta có thể sử dụng để thực hiện một số cập nhật liên quan đến bảo mật trên bản cài đặt mới của chúng ta. Vì vậy,  ngay bây giờ chúng ta sẽ chạy nó: 
mysql_secure_installation 
Thao tác này sẽ hỏi bạn mật khẩu gốc MySQL mà bạn đã đặt trong quá trình cài đặt ở trên. Bây giờ hãy nhập nó vào và nhấn ENTER. Lúc này nó sẽ đưa ra một số lời nhắc và chúng ta sẽ phải trả lời và cung cấp những thông tin mà chúng ta cho là cần thiết, nếu bạn không cần thiết để cấu hình nó, chỉ cần bỏ qua
Hãy xem qua những nội dung mà MySQL yêu cầu chúng ta:
- Đầu tiên, chúng ta được hỏi về plugin xác thực mật khẩu, đầy là một plugin có thể tự động thực thi các quy tắc về độ mạnh mật khẩu nhất định cho người dùng MySQL của bạn. Bật tính năng này là một quyết định bạn sẽ cần thực hiện dựa trên nhu cầu bảo mật cá nhân của mình. Nhập Y và  ENTER để kích hoạt nó, hoặc chỉ cần nhấn ENTER để bỏ qua nó nếu bạn không có nhu cầu. Nếu nó được bật, bạn cũng sẽ được nhắc chọn cấp độ về mức độ nghiêm ngặt của việc xác thực mật khẩu. Chọn một số mà bạn muốn và nhấn ENTER  để tiếp tục.
- Tiếp theo, bạn sẽ được hỏi nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu gốc . Vì chúng ta chỉ tạo mật khẩu khi chúng ta cài đặt MySQL, vì vậy chúng ta có thể bỏ qua điều này một cách an toàn, nó không ảnh hưởng gì đến bảo mật trên máy chủ của chúng ta. Nhấn ENTER để tiếp tục mà không cần cập nhật mật khẩu này. 
Phần còn lại của ltất cả những lời nhắc từ lúc này, bạn chỉ việc lựa chọn  để nhanh kết thúc quá trình. Bạn sẽ được hỏi về cách xóa người dùng MySQL ẩn danh không cho phép đăng nhập root từ xa, xóa cơ sở dữ liệu thử nghiệm và tải lại các bảng đặc quyền để đảm bảo những thay đổi trước đó có hiệu lực. Đây đều là điều cần thiết phải làm, vì vậy chúng ta chọn đồng ý với việc nhập Y và nhấn ENTER

Bây giờ cài việc đặt MySQL của chúng ta mới thật sự hoàn toàn hoàn tất và nó cũn đã được bảo mật hợp lý. Nếu bạn muốn, có thể kiểm tra lại nó bằng cách chạy một ứng dụng khách kết nối với máy chủ và trả về một số thông tin nó yêu cầu.
Bước 4 - Kiểm tra MySQL
Ứng dụng mysqladmin  là một máy khách có chức năng quản trị dòng lệnh cho MySQL.Chúng ta sẽ sử dụng nó để kết nối với máy chủ và xuất ra một số thông tin về phiên bản của mình cũng như trạng thái hoạt động của nó:
mysqladmin -u root -p version 
Lệnh này sẽ cho ra kết quả cho chúng tai biết phiên bản máy chủ MySQL đang chạy, thời gian hoạt động của nó và một số thông tin trạng thái khác, về cơ bản nó giống như bài hướng dẫn này của chúng tôi như sau:
Outputmysqladmin Ver 8.0.17 for Linux on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or itsaffiliates. Other names may be trademarks of their respectiveowners.Server version   8.0.17Protocol version  10Connection   Localhost via UNIX socketUNIX socket   /var/run/mysqld/mysqld.sockUptime:     3 min 9 secThreads: 2 Questions: 10 Slow queries: 0 Opens: 128 Flush tables: 3 Open tables: 48 Queries per second avg: 0.052
Kết luận
Chúng tôi đã hoàn thành hướng dẫn cài đặt MySQL trên máy chủ của bạn, bây giờ bạn đã có phiên bản MySQL ổn định và mới nhất, phiên bản này sẽ giúp bạn làm việc tốt vì nó hoạt động cho rất nhiều ứng dụng phổ biến hiện nay.

 

Tác giả bài viết: Hoàng Sơn

Đừng quên để lại cho chúng tôi bình luận nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần bất kỳ giúp đỡ nào. Chúng tôi sẽ trả lời tất cả những ý kiến cũng như luôn lắng nghe đóng góp của mọi người tại bình luận dưới này, điều này sẽ cần thiết cho một vài người bạn khác cũng cần được trao đổi thêm thông tin.
Cám ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian xem hết bài viết này của chúng tôi.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 1. Hậu
  06/12/2020 03:35 Hậu

  Bài viết rất hay và đầy đủ, cám ơn các bạn rất nhiều

Góc nhìn

Xem tất cả
Cách đơn giản để quản lý cảm xúc của bạn và sống hạnh phúc mỗi ngày

Cách đơn giản để quản lý cảm xúc của bạn và sống hạnh phúc mỗi ngày

Mọi người đều đã trải qua sự tức giận, buồn bã, thất vọng và thất vọng. Nếu quản lý không đúng cách, những cảm xúc tiêu cực này có thể phá vỡ mối quan...

Làm thế nào để thành công?

Làm thế nào để thành công?

Hôm nay, chúng ta tạm gác lại những chia sẻ phục vụ cho mục đích hỗ trợ kỹ thuật. Cùng nghĩ một tí xíu về thời gian đã qua và định hướng sơ bộ cho câu...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây